Erasmus Programında Türkiye

ERASMUS (YÜKSEK ÖĞRETİM) PROGRAMINDA TÜRKİYE

Avrupa Birliği Komisyonu’nun, üye ve aday ülkelerle AB’ye üye ya da aday olmayan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) arasında eğitimle ilgili konularda kurumsal işbirliklerini teşvik etmek suretiyle, ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus, Socrates programlarından yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini öngören ve düzenleyen programdır. Avrupa Birliği ülkelerinde 1987’den beri uygulanmakta olup 1995’te Socrates programları kapsamına alınmıştır. 2003 yılı itibariyle 1 milyon 100 bin civarında öğrenci değişimi yapılmış olması bakımından da AB Eğitim ve Gençlik Programlarının en cazibeli programı olduğu söylenebilir.

Erasmus programının amacı, Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa’nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa’nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Erasmus bir burs programı değildir! Sadece öğrenci değişimi yapabilen kurumların öğrencilerine bireysel olarak gittiği ülkeye göre değişebilen miktarda maddi katkı sağlanır. Türkiye’den giden öğrenciler için bu destek, pilot uygulamada ve 2004/05 dönemi için aylık 300 Euro olarak belirlenmiştir. 

PROGRAMA KATILIM NE ŞEKİLDE OLUYOR?

Programa katılabilmek için AB Eğitim ve Gençlik Programlarına ülke olarak katılımın gerçekleşmesinden sonra öncelikle yüksek öğretim kurumlarının tüzel kişilik olarak Erasmus programına katılım hakkı elde etmek için Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne (Erasmus University Charter-EUC) başvurup AB Komisyonu’ndan onay almaları gerekmektedir. Bu onay bir çeşit programa ‘giriş bileti’ anlamı taşımaktadır.

Nasıl Müracaat Edilir?

Üniversiteler, Erasmus Üniversite Beyannamesi, Müfredat Geliştirme, Yoğun Programlar, Akademik Uzmanlık Ağları projeleri ve ECTS/DS Etiketi için Teknik Destek Bürosu’na (Technical Assistance Office-TAO) http://www.socleoyouth.be adresi yoluyla ayrı ayrı müracaat etmek zorundadırlar. AB Komisyonu, beyannamede verilen kurumsal bilgileri, ilgili üniversitenin rektörlük onayını taşıdığı için doğru kabul eder fakat bu bilgilerdeki herhangi bir yanlışlık veya yanıltma amaçlı herhangi bir bilgi bir şekilde tespit edilirse, ilgili üniversite, işbirliği kurduğu üniversiteler ve Komisyon nezdinde itibarını kaybeder. Bu da daha sonra yapmayı düşündüğü işbirliği zeminini ortadan kaldırabilir.

Erasmus Üniversite Beyannamesi alan üniversiteler değişimin organizasyonu, öğrenci değişimi, öğretim elemanı değişimi ve ECTS ödenekleri için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’ne (Ulusal Ajans) başvururlar. Bu beyanname, üniversitelere Erasmus programı tarafından desteklenen etkinliklere katılım hakkını verir.

Üniversitelerimiz ilk defa bu başvuruları 1 Kasım 2003 tarihi itibariyle yapmış oldular. Erasmus Üniversite Beyannamesi için, başvuru yapan yüksek öğretim kurumlarımız (72 başvuru) Merkez’imizin internet sayfasında ( www.ua.gov.tr ) ilan edilmiştir. Bu başvuruların ardından AB Komisyonu’nun yapacağı değerlendirmenin sonucunda bu başvuruya olumlu cevap alıp Erasmus faaliyetlerine katılmaya hak kazanan üniversitelerimiz, Türkiye ile AB Komisyonu arasında, Türkiye’nin programlara tam katılımının tescili anlamına gelen Mutabakat Zaptı’nın imzalanmasının ardından açıklanacaklardır.

ERASMUS PROGRAMINDAKİ FAALİYET ALANLARI NELERDİR?

1. Karşılıklı Öğrenci Değişimi (Student Mobility - SM)

Erasmus programı kapsamında yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, doktora dahil olmak üzere öğrencilere, üniversiteler arasında varılan ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkedeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay eğitim desteği (Erasmus hibesi) sağlanmaktadır. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci değişimi yapılır. Ancak, uygulamada lisans ve yüksek lisans düzeyindeki değişim ağırlıklıdır.

Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için Erasmus İkili Anlaşmasına (Erasmus Bilateral Agreement) sahip taraflardan birinin AB üyesi ülkeden olması gerektiği hususu, şu an için üye olmayan ülke Türkiye’den olan bölüm/fakültenin anlaşmalı olduğu bölüm/fakültenin AB üyesi bir ülkeden olmasını zorunlu kılmaktadır.

Erasmus faaliyetlerine katılım için onay almış kurumların öğrencileri, ilgili kurumun uluslararası ilişkiler birimine (Erasmus Koordinatörlüğü/bürosu), bir sonraki akademik dönem için başvuru yaparlar. Üniversiteler arası ikili anlaşmalar ve toplam değişim hacmine ve kaynağa bağlı olarak, başvurular arasından seçim bu birim tarafından, Komisyon’un ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nin belirlediği kıstaslara göre en uygun şekilde yapılır. Değişime hak kazanan öğrenciler, kalacakları süreye göre ve ülkeye göre idari ve mali hazırlıklarını yaparlar.

Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin yabancı dil düzeylerini geliştirmeye dönük çalışmalar yapmaları ve genel not düzeylerini olabildiği kadar yüksek tutmalarında fayda vardır. Zira, genel başarı ortalamasında, değerlendirmenin yapıldığı dönem itibariyle 2.5/4.00 veya 75/100 düzeyinin altında olan öğrenciler değişim için başvuramazlar. Başvurabilen öğrencilerin, yüksek öğretim kurumlarınca seçilmesinde kullanılacak ağırlıklı değerlendirmede başarı düzeyi (%50), yabancı dil durumu (%35) ve mülakat (%15) etkili olacaktır.

Programa katılmaya ve Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış öğrencilere Erasmus Öğrenci Beyannamesi verilerek, bu standard metinle hakları ve sorumlulukları bildirilir.

Program, öğrenciye kısmi maddi destek sağlamak suretiyle, normal şartlarda yapılan öğrenci değişimini bir nevi tabana yayma işlevi icra eder. Ancak bu bir tam burs olarak görülmemelidir. Sözgelimi, normalde böyle bir iş için 500 birimlik aylık kaynak gerekiyorsa ve öğrenci 200 birimlik kaynağa sahipse bu programdan elde edebileceği 300 birimlik katkı ile bu değişimi yapabilme şansına sahip olmaktadır. Öğrenci, kendi kurumuna ödediği harç dışında, gittiği kuruma bu çeşit bir ödeme yapmamaktadır. Özellikle normal şartlarda, değil yurtdışında eğitim görmeyi yurtdışına bir şekilde gitmeyi düşünemeyecek ölçüde maddi koşulları elverişsiz olan öğrenciler için bu fırsat çok önemli bir vizyon kazandırıcı boyut taşımaktadır.

Bir kişi, hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir. Dolayısıyla, önlisans, lisans, yüksek lisans yahut doktora programlarından herhangi birine ancak bir defa katılınabilir.

Öğrenci değişimi yapacak üniversitelerden biri mutlaka AB üyesi ülkeden olmalıdır. Türkiye özelinde bugün için düşünürsek, öğrencilerimiz kurumlarının anlaşmalı olduğu AB ülkesi üniversitelerden birini tercih edebilirler. Bunun için, programa katılamaya hak kazanan üniversitelerin, öğrencilerine hangi üniversitelerle fakülte/bölüm bazında ikili anlaşmalar olduğu bilgisini de sağlamak suretiyle, başvuru şartları ve süreci hakkında sağlıklı bilgilendirmeyi, en azından kurumun internet sayfasını kullanarak ilan etmelidir. Öğrencinin, gittiği okulda aldığı dersler, kendi okulunda alabileceği derslerin muadili yahut yerine saydırılabilecek nitelikte olmalıdır. Öğrenci, gittiği kurumda aldığı notları kendi okulunda saydırıp dönem kaybı yaşamadan eğitimine devam edebilir.

Erasmus Yoğun Dil Kursları (Erasmus Intensive Language Course-EILC)

Erasmus çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerin dil konusunda yeterli olmaları beklenir. Ama yine de gidilen AB ülkesine göre, Almanca, İngilizce ve Fransızca gibi yaygın olan diller dışındaki Avrupa dilleri için akademik dönem öncesinde veya beraberinde düzenlenebilecek yoğun dil kurslarına üç haftadan sekiz haftalık süreye kadar maddi destek sağlanabilecektir. Erasmus çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerin dil konusunda yeterli olmaları beklenir. Ama yine de yaygın olan Avrupa dilleri (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dışında eğitim alması gereken öğrencilere eğitim öncesinde misafir olarak gidilen ülkedeki yüksek öğretim kurumunun düzenlediği kurslara öğrenci dil seviyesine uygun olarak katılabilir. Bu düzenlenen kurslara o ülkenin ulusal ajansları tarafından mali destek sağlanmaktadır. 

ERASMUS PİLOT UYGULAMASI (2003-2004)

Türkiye’den Erasmus pilot uygulamasına öğrenci değişimi kapsamında katılacak 15 üniversitemiz, rektörlüklerden alınan resmi bilgiler doğrultusunda, öğrenci değişimine etki edebilecek hususların dikkate alınması ve puanlanması usulü ile yapılan seçimle AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından oluşturulan geçici komisyon tarafından 18 Nisan 2003’te belirlenmiştir.

Bölgelerin nüfusu, üniversitlerin yoğunluğu, üniversitelerin öğrenci sayısı dikkate alınarak bölgelere göre 15 kontenjan dengeli bir şekilde dağıtılmış ve Marmara’dan İstanbul, İstanbul Teknik, Marmara, Galatasaray, Sabancı; İç Anadolu’dan ODTÜ, Bilkent, Ankara; Ege’den Dokuz Eylül ve Ege; Akdeniz’den Çukurova ve Akdeniz; Karadeniz’den KTÜ; G.Doğu Anadolu’dan Gaziantep; Doğu Anadolu’dan da Atatürk üniversiteleri pilot uygulamada sınırlı sayıda karşılıklı değişim yapmak üzere seçilmiştir. Bu seçim yapılırken yine bu programın bir parçası olarak, Yıldız Teknik, Boğaziçi ve Uludağ üniversiteleriBologna Süreci adı verilen ve genel olarak üniversitelerdeki eğitim düzeyinin niteliğini artırma konusunda AB üniversitelerinin işbirliği zemini olan ‘Kalite Kültürü’ projesine fiilen katılıyor olmalarından ve böylece programa bir şekilde dahil olmalarından dolayı seçici komisyon tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.

Bahsi geçen 15 üniversiteden 135 civarında öğrenci, bu okulların pilot uygulamaya mahsus eşleştirildikleri AB ülkelerinden üniversitelere gitmeleri, buna mukabil aynı okullardan bizim 15 üniversitemize 45 civarında öğrenci gelmesi öngörülmüştür. İlk öğrencilerimiz Ege, Galatasaray ve İTÜ’den Portekiz, Fransa ve Almanya’ya gitmiştir. Galatasaray Üniversitesi’ne Sorbonne Üniversitesi’nden (Fransa), Marmara Üniversitesi’ne Johannes Kepler Üniversitesi’nden (Avusturya), İTÜ’ye de Münih Teknik Üniversitesi’nden (Almanya) bu program çerçevesinde ilk yabancı öğrenci grubu gelmiş ve 2003-2004 akademik yılının ilk dönemi itibariyle sınırlı sayıda da olsa bu değişim fiilen gerçekleşmiştir.

Pilot uygulamada ağırlıklı olarak bahar döneminde daha fazla sayıda öğrenci değişimi gerçekleşmektedir. Zira, değişimin organizasyonunda ilk olmaktan dolayı yaşanan birtakım sıkıntılar, uygulamada daha fazla öğrencinin bahar döneminde değişim yapmasını zorunlu kılmıştır. Nitekim, Bahar dönemindeki değişimlerle birlikte pilot uygulamaya katılan 15 üniversitenin toplamında giden öğrenci için 125, gelen öğrenci için 17 sayısına ulaşılmıştır. Gelen öğrenci sayısındaki azlık büyük ölçüde eşleştirmelerin geciktirilmesi, dolayısı ile eşleşen AB üniversitelerinin değişim için planladıkları öğrencileri daha önceden belirlemiş olmalarının etkisi azımsanamaz. Ayrıca Türkiye’nin bu konuda pek bilinmeyen bir durumda olması bu sayıda önemli bir etkiye sahiptir.

2. Karşılıklı Akademisyen Değişimi (Teaching Staff Mobility – TS)

Erasmus programı; diğer bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan üniversitenin resmi müfredatının içinde yer alan genellikle kısa süreli dersleri misafir öğretim görevlisi olarak verecek öğretim elemanına destek sağlamaktadır. Verilen destek, misafir olunan ülkede ders verme sonucu ortaya çıkan ek masraflara katkı olarak düşünülmektedir. Bu değişim 1 hafta (asgari sekiz ders saati) ile 6 ay arasında olabilir. Bu değişim için destek 800 ila 2000 € arasındadır.

3. Karşılıklı Değişimin Organizasyonu (Organisation of Mobility – OM)

Erasmus programı kapsamında değişim programında en uygun şartların oluşturulması için yüksek öğretim kurumlarına destek sağlanmaktadır. Sözkonusu şartların ve imkanların oluşturulması ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır:

  1. Öğrencilerin diğer katılımcı ülkelerde, işbirliği yapılan kurumlarda misafir olarak kaldıkları süreleri ve yaptıkları çalışmaların karşılıklı tanınması;
  2. Öğretim elemanlarının akademik programlara tam olarak bütünleştirilmiş kısa süreli dersleri (veya görevleri) misafir öğretim üyesi sıfatıyla sorunsuz verebilmesi;
  3. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ve Diploma Eki (DS) uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System – ECTS)

Avrupa Kredi Transfer Sistemi adı verilen ve Avrupa sathında yaygınlaştırılan ders ve kredi saydırmayı standardlaştırarak öğrenci değişimini kolaylaştıran sistem sayesinde misafir olunan ülkede geçirilen zaman ve harcanan emeğin öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınması sağlanmaktadır.

Erasmus programı, akademik kredi tahsisi ve transferi için geliştirilmiş bir sistem olan ECTS’in tanıtılması, uygulanması ve/veya yaygınlaştırılması ile ilgili etkinlikleri de desteklemektedir. ECTS destek mekanizmaları şunlardır:

  • Daha önceden ECTS için Erasmus desteği almamış kurumlara ECTS’e başlangıç desteği,
  • Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olup bütün lisans ve yüksek lisans programlarında ECTS’i uygun şekilde hayata geçiren kurumlara verilen ECTS etiketi, (Öğrenci değişimi yapabilmek için ECTS Etiketi sahibi olmak şart değildir ama bu etikete sahip üniversitelerin AB Komisyonu ve ülkeleri nezdinde itibarı daha yüksek olur. Bu yüzden hararetle tavsiye edilir.Bu etiketi alan üniversiteler, Komisyon’un resmi internet sitesinde yayınlanır.)
  • ECTS etiketi olan ve ECTS kredilerini biriktirmek için gerekli mekanizmalarını kurmak isteyen kurumlara sağlanabilecek ECTS Kredi Biriktirme desteği,
  • İhtiyaç halinde başvurulabilecek ECTS/DS Danışmanları ve ziyaretleri.

Diploma Eki (Diploma Supplement - DS): Üniversiteler, mezunlarına uluslar arası diploma işlevi görebilecek olan ve alınan eğitimin içeriğini de ifade eden ek bir belgeyi düzenlemeye teşvik edilirler. Bu belge, özellikle Avrupa sathında akademik şeffaflığı sağlamak suretiyle istihdamı kolaylaştırabilecektir. Çünkü bu belgeyle kişi, iş talebinde bulunurken diplomasının yanında eğitim düzeyinin içeriğini ve değerini resmi olarak daha iyi yansıtan ek bir evrak sunmuş olmaktadır.

Diploma eki, Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde diplomanın kullanılması sırasında ilgili tarafa mezun olunan programın hangi kapsamda bir eğitim sağladığını göstermesi bakımından önemlidir ve standart bazı bilgilerle birlikte öğrencinin diplomasının yanında ders dökümünü (transcript) ve ECTS kredilerini de içermektedir. Öncelikle, öğrencinin istemesi durumunda hazırlanması öngörülen diploma ekinin zamanla zorunlu hale gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Nitekim uygulamada önde olan birçok Avrupa ülkesinde DS zorunlu hale gelmiş durumdadır.

4.Yoğun Programlar (Intensive Programmes - IP)

Avrupa boyutu içermek ve yaygın olarak işlenmeyen bir konuda olmak kaydı ile kısa süreli (10 günden 3 aya kadar) ortak yoğun program düzenleyen (en az biri AB üyesi) üniversitelere maddi destek verilebilmektedir. Mali destek, birbirini takip eden bir, iki veya üç yıla kadar verilebilmekte ancak, her yıl katılımcı grubunun farklı ve/veya konunun (alanın) farklı olması şartına bağlı olmaktadır.

Bu programa katılmak isteyen üniversiteler adına müracaatı, ilgili projenin koordinatör üniversitesi 1 Mart tarihine kadar AB Komisyonu’na yapar. Bu projede akademisyenler ve öğrenciler birlikte yer alırlar. Daha çok bir yaz okulu tarzına uygun, katılımcı her okuldan ilgili 1-2 akademisyen ve 3-5 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yoğun bir grup çalışması olarak düşünülebilir.

5. Müfredat Geliştirme Projeleri (Curriculum Development Projects - CD)

Bu projelerde, en az biri AB üyesi olan farklı ülkelerden en az üç yüksek öğretim kurumu bir araya gelerek bir akademik program, bir modül, veya bir yüksek lisans programı geliştirmek üzere kaynaklarını bir havuzda biriktirirler. Bu projeler tüm akademik alanlarda yapılabilir ve bunlar için mali destek en fazla üç yıldır. Bu tür projeler için koordinator kurum tarafından AB Komisyonu’na 1 Mart tarihine kadar başvuru yapılır. Bu tür projeler, sadece akademisyenlerin katılabileceği bir alandır.

6. Akademik Uzmanlık Ağları (Thematic Networks – TN)

Bu alanda iki tür faaliyet vardır:

a. Akademik Uzmanlık Ağları Projeleri

Akademik Uzmanlık Ağları projeleri müfredat yeniliklerini özel bir alanda karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendirmek ve Avrupa’da daha geniş şekilde yayılmasını temin etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, Ağlar’ın ilgili olduğu akademik veya yönetim alanlarında gelişmek; öğretme metodlarında ve materyallerinde yenilikleri desteklemek ve iyi deneyimleri daha geniş şekilde uygulamasını teşvik etmek; Avrupa’daki ortak programların ve özel kursların gelişmesine yardımcı olmak; yüksek öğretimin ilgili disiplininin müfredatında Avrupa seviyesinde gerçekleştirilen uzman araştırma sonuçlarınının uygulanmasına yardımcı olmak; konu odaklı Avrupa temalı bir çalışmanın sonuçları ve tavsiyelerinin çeşitli üniversitelerin müfredatlarında göz önünde alınmasına ve ilgili disiplin veya projede kalite kriterlerini ve kalite değerlendirme metodlarını tespit etmekte yardımcı olmaktadır.

Akademik Uzmanlık Ağları ayrıca diğer Socrates eylemlerine de katkıda bulunmakta ve üniversiteler ve toplumlar arasında diyalog oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Akademik Uzmanlık Ağları projeleri bir yıllık anlaşmaya dayalı olmak üzere en fazla üç yıl sürebilir ve her yıl yenilenmek zorundadır.

b. Akademik Uzmanlık Ağları Yayma Projeleri

Yaygınlaştırma Ağlar’ı projeden ortaya çıkan faydaları, özellikle o ana kadar Ağlar’la doğrudan irtibatlı olan kurumlar grubunun dışında da yaymayı araştırmalıdır. Bu ağın yaymayı planladığı ürün ve sonuçlar ispat edilmiş kalitenin nihai sonucu olmak zorundadır. Bu tür projeler tek bir yıllık süre ile sınırlandırılmıştır.

Başvuru şekli:

Hem Akademik Uzmanlık Ağları için hem de herhangi bir Akademik Uzmanlık Ağları Yayma projesi için iki aşamalı seçme süreci vardır. Öncelikle ön proje teklifi sunulur (bunun için son tarih 1 Kasım’dır). Proje teklifi başarılı olursa o zaman tam proje müracaatını yapmak üzere proje sahibine teklifte bulunulur (son tarih onu takip eden 1 Mart tarihidir). Hem ön teklif hem de tam teklif müracaatları Teknik Destek Bürosu’na (TAO) yapılmalıdır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN TANITIM FAALİYETLERİ

Haziran 2003 – Ekim 2003 arasında yurt sathında gerçekleştirilen 7 bölgesel konferans ve 85 adet Socrates bilgilendirme toplantısının dışında Erasmus faaliyetlerini tanıtmaya dönük değişik çalışmalar yapılmıştır.

ECTS/DS Danışmanları Seçimi ve Tanıtım Faaliyetleri

Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve Diploma Eki uygulamasının, pilot üniversitelerimizden başlayarak yaygınlaştırılması için yapılması gereken işlerin önceliklisi olarak ECTS/DS danışmanlarının seçimi ve görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu seçimle öncelikle Erasmus pilot uygulaması için seçilen üniversitelerin ve pilot uygulamaya katılan bölümlerinin ECTS/DS danışmanları belirlenmiş, Ankara’da yapılan ECTS/DS Seminerinin ardından bu danışmanlardan on tanesi AB Komisyonu tarafından bölgesel denge gözetilerek ‘ulusal ECTS/DS danışmanları’ olarak görevlendirilmiştir. Bu danışmanlar arasından ulusal ECTS koordinatörü olarak seçilmiş olan Prof. Dr. Süheyda Atalay (Ege Üniversitesi) başkanlığında 3 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 10 danışman arasında görev dağılımı yapılmış ve bu çerçevede her bir danışmanın kendi üniversitesi dışında bilgilendirmesi ve rehberlik yapması gereken yüksek öğretim kurumları belirlenmiştir. Üniversitelerimizde bu alandaki tanıtım, bilgilendirme çalışmaları ve gerekli görevlendirmeler yapılmaktadır. 2003 sonu itibariyle, ulusal danışmanlarımız kendi üniversiteleri dahil 52 yüksek öğretim kurumumuzda tanıtım ve rehberlik toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu sayı Mart 2004 sonu itibariyle 80’e ulaşmıştır.

ECTS/DS Çalıştayı – M.Kemal Üniversitesi (Hatay /3-5 Temmuz 2003)

Merkezimiz ile Mustafa Kemal Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu ECTS/DS Çalıştayı 3-5 Temmuz 2003 tarihlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi’nde yapılmıştır. Çalıştaya, bütün üniversitelerden konuyla ilgili sorumlular davet edilmiş ve verimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi(ECTS) ile ilgili grup çalışmaları yanında İngiltere Erasmus Ulusal Ajansı’ndan John Reilly geniş bir şekilde konu hakkında sunuş yapmıştır. Ayrıca, Erasmus programı ile ilgili diğer konulara da değinilmiş, Bologna sürecine dahil olan üniversitelerimizden Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Eriş, genelde Bologna süreci ve özelde de Kalite Kültürü Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında faydalı bir sunuş yapmıştır. Programa, ellinin(50) üzerinde üniversitemizden katılım olmuştur.

15. Uluslararası Eğitim Konferansı – Viyana (10-12 Eylül 2003)

Erasmus ekibi (Tülay Rojay, İlyas Ülgür ve Ömer Ayçiçek) 15.si Viyana’da (Avusturya) 10-12 Eylül’de yapılan European Association for International Education (www.eaie.org) tarafından düzenlenen uluslar arası kongreye katılmış ve üniversitelerimizin tanıtımına çalışmıştır. Bu tanıtımda, Türkiye’de yüksek öğretimin genel yapısı ve durumunu anlatan kitapçıklar yanında üniversitelerimizin Ulusal Ajans’a bırakmış oldukları özel tanıtım materyalleri de kullanılmıştır. 16.sı Torino’da (İtalya) 15-18 Eylül 2004’te yapılacak olan bu kongrede tanıtımın daha sağlıklı olması için Ulusal Ajans tarafından bir stand tutulmuş olup isteyen yüksek öğretim kurumlarımız bu standda kendine yer bulabilecektir. Bu suretle, kendi imkanlarıyla stand açamayan üniversitelerimiz de uluslar arası bir akademik ortamda kendilerini tanıtma imkanını bulabileceklerdir.

Socrates/Erasmus ve Türkiye Semineri (10 Ekim 2003 – İst. Kültür Üniversitesi)

Erasmus faaliyetleri için üniversitelerin adım adım bilgilendirildiği safhalardan birisi de İstanbul Kültür Üniversitesi’nin AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu günübirlik Socrates/Erasmus ve Türkiye başlıklı seminer olmuştur. Toplantıya bütün üniversiteler çağrılmış olsa da elli civarında üniversiteden katılım olmuştur. Almanya Ulusal Ajansı’ndan Dr. Siegbert Wuttig, Trier Üniversitesi’nden Prof.Dr. Hans-Heiner Kühne ve Gretlies Haungs bu seminerde uygulamayla ilgili teorik ve pratik bilgiler içeren sunuşlar yapmışlardır. Ulusal Ajans’tan Erasmus uzmanı Ömer Ayçiçek de Erasmus pilot uygulamasında gelinen noktayı ve bir sonraki dönem için yapılması gerekenlerle ilgili sunuş yapmış ve üniversitelerin bu konudaki sorularını cevaplamıştır.

Erasmus Toplantısı - Hacettepe Üniversitesi (16 Ekim 2003)

Erasmus Üniversite Beyannamesi ağırlıklı üniversiteler toplantısı Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne başvuru için sayılı günler kaldığı bir dönemde bütün üniversitelerimizin ilgili rektör yardımcıları ve dış ilişkiler/Erasmus bürosu sorumlularının katılımlarıyla Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi’nin Merkez Kampüsünde 16 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda yapılan teorik ve pratik bilgilendirme çok kısa zamanda olumlu sonucunu göstermiş ve 1 Kasım 2003 itibariyle toplam 82 yüksek öğretim kurumunun 72 tanesi, Erasmus Üniversite Beyannamesine onay almak için başvuruda bulunmuştur.

Hollanda Üniversitelerine Türk Üniversitelerinin Tanıtımı (4 Kasım 2003)

Hollanda Socrates Ulusal Ajansı Nuffic’in 2003 yılı için programlanmış olan ‘Focus on Turkey’ çalışmaları çerçevesinde düzenlemiş olduğu, Hollandalı üniversitelerin dış ilişkiler koordinatörlerinin katıldığı 40 kişilik gruba, İstanbul ve Ankara’daki bazı üniversitelerimize ziyaretleri vesilesiyle, 4 kasım 2003 tarihinde Bilkent Otel’de Erasmus uzmanları Ömer Ayçiçek ve İlyas Ülgür tarafından, Türkiye’deki yüksek öğretimin genel yapısı ve üniversitelerimizin uluslar arası ilişkileri ve Erasmus pilot uygulaması hakkında birer sunuş yapılmıştır. Bu programın devamı niteliğinde, Nuffic, Mart ayı sonunda 14 üniversitemizden temsilcileri Hollanda’ya davet ederek işbirliğini somutlaştırmıştır. Türkiye’den 32 kişilik katılım sağlanmıştır.

Socrates/Erasmus Sunuşu (Ankara Hukuk Fakültesi – 17 Aralık 2003)

17 Aralık 2003’te, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden gelen talep üzerine fakültede Socrates Genel Koordinatörü Dr. Cahit Bağcı ve Erasmus uzmanı Ömer Ayçiçek tarafından Socrates ve Erasmus sunuşları yapılmıştır. 100 civarında öğrencinin katıldığı toplantıda fakültenin Erasmus koordinatörü Doç. Dr. Arzu Oğuz da üniversitenin ve fakültenin pilot uygulamadaki hazırlıkları hakkında bilgiler aktarmıştır. Teorik ve pratik bilgilerin sunulduğu ortamda, öğrencilerin soruları da cevaplanarak verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Erasmus Sunumu (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü – 7 Ocak 2004)

Erasmus uzmanlarından İlyas Ülgür, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde öğrencilere ve bölüm koordinatörlerine bilgilendirme amacı ile düzenlenen toplantıda Erasmus programının içeriği ve işleyişi hakkında bir sunuş yapmıştır. Toplantıya 200 civarında katılımcı olmuştur. Soru-cevap kısmıyla birlikte yaklaşık üç saat süren programa Rektör Yardımcısı Prof Dr Hasan Bayhan ve üniversite kurum koordinatörü Prof Dr Selda Önderoğlu ile tüm fakülte ve bölüm Erasmus koordinatörleri katılmışlardır.

Üniversitelerle Toplantı Serisi (22/24/27 Ocak 2004)

Yüksek öğretim kurumlarımızın Erasmus koordinatörleri başta olmak üzere, programla ilgili yönetici ve akademisyenlere; merkezi projeler (başvuruları doğrudan Komisyon’a yapılan) Yoğun Programlar, Müfredat Geliştirme ve Akademik Uzmanlık Ağları için son başvuru tarihi olan 1 Mart tarihi öncesinde son bilgileri aktarmak ve başvuru dönemine hazırlık konusu ağırlıklı olmak üzere Değişimin Organizasyonu, ECTS ve Bologna Süreci çalışmalarının da işlendiği günübirlik üç ayrı toplantı bölgesel dağılım dikkate alınarak İstanbul, İzmir ve Ankara’da yapılmıştır.

22 Ocak 2004 (İstanbul – İTÜ), 24 Ocak 2004 (İzmir – EGE Ün./AKM) ve 27 Ocak 2004 (Ankara – ODTÜ) sırasıyla gerçekleştirilen bu toplantılar son derece verimli geçmiş ve Türkiye’nin katılımının resmi olarak kesinleşmiş olmadığı bir ortamda 3’ü Müfredat Geliştirme (CD) , 12’si Yoğun Programlar (IP) ve 31’i Konulu Uzmanlık Ağları projesi olmak üzere toplam 46 merkezi projeye yüksek öğretim kurumlarımızın ortak ya da koordinator olarak başvuru yapması sağlanmıştır.

Pilot Üniversitelerin Hazırlık Ziyaretleri

Erasmus pilot uygulaması için seçilen 15 üniversiteden bazıları yıl sonu itibariyle, bu uygulama için AB Komisyonu tarafından eşleştirildikleri üniversitelere hazırlık ziyaretlerini gerçekleştirmiş durumdalar. Pilot uygulamaya katılan bölümlerin ve ilgili üniversitenin ECTS/DS Koordinatörü tarafından yapılan bu ziyaretler, özelde pilot uygulamada değişimin sağlıklı yapılabilmesi için gerekli çalışmaların ve görüşmelerin yapılmasının yanında aynı zamanda özelde ilgili bölümlerin genelde de üniversitelerimizin birer tanıtım faaliyeti mahiyeti taşımaları yönünden önem arzetmektedir. Şu ana kadar bu tür ziyaretleri gerçekleştiren pilot üniversitelerimiz ve ziyaret ettikleri üniversiteler şunlardır:

Sabancı Üniversitesi – Aarhus Üniversitesi (Danimarka)

Karadeniz Teknik Üniversitesi – Gent Üniversitesi (Belçika)

Gaziantep Üniversitesi – Algarve Üniversitesi (Portekiz)

Ankara Üniversitesi – Bologna Üniversitesi (İtalya)

Çukurova Üniversitesi – Linköping Üniversitesi (İsveç)

Atatürk Üniversitesi – Selanik Aristotle Üniversitesi (Yunanistan)

Akdeniz Üniversitesi – Hannover Üniversitesi (Almanya)

İstanbul Üniversitesi – Humboldt Üniversitesi (Almanya)

Marmara Üniversitesi – Johannes Kepler Üniversitesi (Avusturya)

Diğer pilot üniversitelerimiz de aşağıdaki eşleşmeler çerçevesinde bu ziyaretlerini pilot uygulama sürecinde Mayıs ayı sonuna dek yapabileceklerdir.

Ege Üniversitesi – Porto Üniversitesi (Portekiz)

Dokuz Eylül Üniversitesi – Maastricht Üniversitesi (Hollanda)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Köln Üniversitesi (Almanya)

Bilkent Üniversitesi – Turku Üniversitesi (Finlandiya)

İstanbul Teknik Üniversitesi – Münih Teknik Üniversitesi (Almanya)

Galatasaray Üniversitesi – Sorbonne Üniversitesi (Fransa)

2004-2005 İÇİN FAALİYET BAŞLIYOR

Hazırlık Dönemi’nin 1 Nisan 2004 itibariyle bittiğinin ve Topluluk programlarına Türkiye’nin tam katılımının gerçekleştiğinin resmi ilanı olacak olan Mutabakat Zaptı’nın (Memorandum of Understanding), AB Komisyonu ve Türkiye tarafından imzalanmasıyla önümüzde yeni bir dönem açılmış olacaktır.

Erasmus programına katılmaya hak kazanan yüksek öğretim kurumlarının Komisyon tarafından ilanını müteakiben bu kurumlara Ulusal Ajans tarafından bir Teklif Çağrısı yapılacak ve Öğrenci Değişimi, Öğretim Elemanı Değişimi, ECTS ve Değişimin Organizasyonu için hibe başvurusu yapmalarını isteyecektir. Bu başvuru 30 Nisan 2004 tarihine kadar yapılacaktır. Üniversiteler, halihazırda mevcut ikili anlaşmalarının sayılarını bildirerek potansiyel değişim miktarına göre hibe talep edeceklerdir. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, mevcut başvuruları dikkate alarak bu alanlarda Türkiye’ye tahsis edilecek olan hibeyi adaletli bir şekilde kurumlara sözleşme yaparak aktaracak ve kaynağın etkin ve sağlıklı kullanımı için gerekli tedbirleri alıp, yetkileri çerçevesinde takibatını yapacaktır. 2004/05 dönemi için 1300 öğrenci ve 300 öğretim elemanı değişimi planlanmaktadır.